ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване услугите на „Доктори БеГе“ ООД и уебсайта www.doctori.bg
Добре дошли в „Доктори БеГе“ ООД!

Благодарим Ви, че използвате услугите на „Доктори БеГе“ ООД!

С използването на нашите услуги се счита, че приемате настоящите Общи условия, поради което моля, прочетете същите внимателно!

I. Общи положения.
 
1.1 Настоящият Документ представлява Общи условия, който урежда правилата за ползване услугите на „Доктори БеГе“ ООД и на уебсайта www.doctori.bg, включително и правилата за сключване на Абонаментен договор за предоставяне на услуги по Денонощен медицински асистанс.
1.2 Настоящите Общи условия обвързват всички лица, които ползват уебсайта www.doctori.bg  и/или ползват услугите на „Доктори БеГе“ ООД, независимо от начина им на абониране. При използване на уебсайта, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз за предоставяните на уебсайта услуги. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страницaтa на интернет адрес www.doctori.bg, лицата, които ползват уебсайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
1.3 Общите условия могат да бъдят променяни едностранно от Търговеца, по всяко време чрез актуализирането им. Променените Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта www.doctori.bg. Търговецът има право да извършва промени в Общите условия по всяко време, по свое усмотрение или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Търговецът уведомява Абонатите за извършената промяна  по електронната поща или на адреса за кореспонденция.
II. Информация за търговеца.
2.1 Уебсайтът www.doctori.bg се администрира и е собственост на Доктори БеГеООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания, под единен идентификационен код 205207446, със седалище и адрес на управление в град София 1463, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий” № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4, идентификационен номер по ЗДДС BG205207446.
2.2 Можете да се свържете с търговеца чрез контактната форма на интернет страницата www.doctori.bg, чрез имейл адреса за кореспонденция: office@doctori.bg или чрез денонощния телефон за връзка с кол центъра: *9911. Посоченият телефонен номер НЕ Е импулсен и се таксува съгласно абонаментния план на абоната. Входящите и изходящи телефонни обаждания в кол центъра на Дружеството се записват и съхраняват за срок от 1 (един) календарен месец от деня на обаждането.
2.3 „Доктори БеГе“ ООД не е лечебно заведение, по смисъла на Закона за лечебните заведения и не предоставя здравни и медицински услуги.
III. Дефиниции.
 
3.1 Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:
Търговец“, „Доставчик“ „Дружеството“ – „Доктори БеГе” ООД, ЕИК: 205207446, със седалище и адрес на управление в град София 1463, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий” № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4,. Дружеството притежава и администрира уебсайта www.doctori.bg и предоставя услуги по Денонощен медицински асистанс;
Абонат“, „Клиент“ – дееспособно физическо лице или юридическо лице, което успешно се е абонирало за ползване на услугите на „Доктори БеГе“ ООД, чрез един от начините за абониране, посочени в раздел V на настоящите Общи условия;
Придружителлице, което е член на семейство на Абонат, а именно съпруг/съпруга, родител, дете до навършване на 18 годишна възраст, както и всяко друго лице, посочено и оправомощено от Абоната, да ползва услугите на „Доктори БеГе“ ООД, в съотвествие с избрания абонаментен план от Абоната;
Ползвател“, „Потребител“ – всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставяни от „Доктори БеГе” ООД, независимо дали е Абонат или е негов Придружител;
Онлайн магазин“ – уебсайтът www.doctori.bg, чрез който се предлага продажба на услуги по денонощен медицински асистанс чрез сключване на Абонаментен договор за предоставяне на денонощен медицински асистанс, сключен от разстояние по електронен път, по смисъла на член 45 от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия;
Общи условия“ – означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са публикувани на уебсайта www.doctori.bg;
Програма Денонощен медицински асистанс“ – всички услуги, предоставяни от „Доктори БеГе“ ООД, подробно описани на уебсайта – www.doctori.bg и в настоящите Общи условия. Програмата е специално разработен продукт, даващ възможност на Служители, да се абонират и получават услугите на Програмата, на база сключен Договор между техния Работодател и „Доктори БеГе“ ООД. Различните услуги на Програмата могат да бъдат ползвани от Ползвателите, в съответствие с избрания от тях абонаментен план и съгласно настоящите Общите условия. По своя преценка „Доктори БеГе“ ООД има право да добавя, премахва и променя услуги, включени в Програмата;
Картапластмасов документ, който дава право да се ползват услугите на „Доктори БеГе“ ООД и на Програма Денонощен медицински асистанс. Всеки абонирал се Абонат получава Карта с уникален идентификационен номер, който е свързан с конкретен Абонат и с неговите Придружители. Картата е собственост на „Доктори БеГе“ ООД. При обаждане в Кол центъра на Доставчика, Ползвателят се идентифицира с уникалния идентификационен код на картата;
Кол център“ – услуга, позволяваща денонощна връзка с представител на „Доктори БеГе“ ООД чрез обаждане на телефонен номер *9911;
Абонаментен план“ – специално разработен план, чрез който Търговеца предоставя определен брой услуги на Ползателя, респективно на неговите Придружители;
Абонаментна такса“ – месечното дължимо възнаграждение, което Абонатът заплаща на Търговеца, за предоставените му услуги, в съответствие с избрания абонаментен план;
Абонаментен номер“ – съвпада с уникалния идентификационен код на картата на Абоната. Служи за идентифициране на Абоната и неговите Придружители, както и за заплащане на дължимата абонаментна такса чрез един от начините, посочени в чл. 9.1 от настоящите Общи условия;
IV. Видове услуги. Предоставяне на услугите.
4.1 „Доктори БеГе“ ООД предоставя на своите абонати услуги по денонощен медицински асистанс (денонощно рефериране на пациенти към лечебни заведения в страната), запазване на часове в лечебните заведения, съдействие за консултация с лекари – специалисти, кол център, паник бутон за директна връзка с кол центъра и локализация, предоставяне на информационни услуги, предоставяне на услуги по електронен път и други допълнителни услуги, свързани с горепосочените. На разположение на абонатите на услугата е денонощен кол център, както и уебсайт на Дружеството, разполагащ с контактна форма за връзка с представител на „Доктори БеГе“ ООД.
4.2 „Доктори БеГе“ ООД не е лечебно заведение, по смисъла на Закона за лечебните заведения и не предоставя здравни и медицински услуги.
4.3 „Доктори БеГе“ ООД предоставя следните услуги по Денонощен медицински асистанс, включително но не само:
1.                  Денонощен Call center за запазване на часове за прегледи в различни градове на страната;
2.                  Информация относно спешни портали в страната с 24-часов режим на работа;
3.                  Информира спешните портали за пристигането на пациента;
4.                  Информация относно болнични отделения във всяка болница в страната;
5.                  Информация относно най-близкото до клиента специализирано лечебно заведение;
6.                  Информация относно документалните изисквания на всяко лечебно заведение;
7.                  Информация относно лабораторни изследвания – най-близката лаборатория до клиента, изпълняваща назначените изследвания;
8.                  Информация относно какъв специалист е нужен на пациента, ако той не знае към какъв лекар (специалист) да се обърне. (ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ, КОЕТО СЕ НАМИРА В КОЛ ЦЕНТЪРА НА ДРУЖЕСТВОТО).
9.                  Информация и запазване на час за педиатрични клиники и/или кабинети;
10.              Информация и запазване на час за дентална помощ, като в това число влизат и денонощните кабинети;
11.              Съдействие за трансфер на пациенти от едно лечебно заведение в друго на територията на Република България;
12.              Съдействие за медицински транспорт от и до лечебно заведение в страната.* (Само за градовете в които това е възможно) – Услуга предоставена от партньор на компанията;
13.              Съдействие за домашно посещение от лекар специалист.* (Само за градовете, в които това е възможно) – Услуга предоставена от партньор на компанията.
14.              Оказване на денонощно съдействие за връзка с лечебно заведение;
15.              Паник бутон – специално разработен продукт за спешни случаи. Паник бутона представлява електронно преносимо мобилно устройство, работещо чрез сим карта и предоставящо на Ползвателя възможност за гласови повиквания с предварително зададен телефонен номер, свързващ клиента директно към кол центъра на търговеца. Кол центъра локализира повикването от клиента посредством онлайн (online) приложение, позволяващо локализация на клиента.
4.4 „Доктори БеГе“ ООД запазва час за преглед и/или ден за хоспитализация на своите абонати, посредством предоставени от лечебните заведения телефони за връзка, графици на лекари и поименни списъци на лекари, работещи в съответните лечебни заведения за извънболнична и/или болнична медицинска помощ.
4.5 „Доктори БеГе“ ООД информира своите абонати чрез SMS и/или имейл за деня, часа и мястото на прегледа и/или хоспитализацията.
4.6 За да разглеждате уебсайтът www.doctori.bg или да се информирате чрез него за услугите на „Доктори БеГе“ ООД, не е необходимо да сте регистриран потребител.
4.7 Дружеството си запазва правото да променя видовете предоставяни услуги, както и възможността при промяна на предоставяните услуги, да определи нова абонаментна такса, за което следва да уведоми абоната в разумен срок.
V. Абонамент. Видове абонаметни планове.
5.1 „Доктори БеГе“ ООД предоставя своите услуги на абонаментен принцип с продължително изпълнение. Услугите се предоставят само и единствено на лица успешно абонирали се чрез един от начините, посочени в настоящия раздел и заплатили абонаментната си такса, съгласно избрания абонаментен план.
5.2 „Доктори БеГе“ ООД има право да откаже предоставяне на услуги на лица, които не са абонирани Ползватели и/или не желаят да се абонират за предоставените услуги по Денонощен медицински асистанс. „Доктори БеГе“ ООД има право да откаже предоставяне на услуги на лица, които не са заплатили дължимата месечна абонаментна такса.
5.3 Всеки Абонат, заплатил абонаментната си такса, има право да поиска и да получи от Търговеца предоставяне на услугите по Денонощен медициски асистанс за него и за неговите Придружители.
5.4 При ползване на услугите, всеки Абонат, респ. Придружител е длъжен да се идентифицира чрез уникалния идентификационен код на Картата или чрез телефонния номер, чрез които се е абонирал. При неуспешно идентифициране и/или доказване, че въпросния Абонат/Придружител е успешно абониран, Търговецът има право да откаже изпълнението на поисканите услуги.
Видове абонаметни планове.
 
5.5 Търговецът предлага на своите Клиенти да се абонират за услугите, предоставяни от „Доктори БеГе“ ООД, чрез публикуваните на уебсайтът www.doctori.bg видове абонаментни планове.
5.6 Търговецът предлага на своите Клиенти годишни абонаменти планове, със срок на изпълнение от 12 месеца.
5.7 Търговецът си запазва правото да предлага конкретни индивидуални абонаментни планове, в зависимост от специфичните желания и изисквания на Абоната.
5.8 Моля, имайте предвид, че услугите №12 и №13, се предоставят само за определени градове, предварително определени на уебсайта www.doctori.bg. Търговецът няма задължение да изпълни услугите, ако не е посочил на уебсайта си, че са достъпни за определения град.
5.9 Търговецът публикува на уебсайтът www.doctori.bg или в допълнително Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия, крайната месечна / годишна абонаментна такса за всеки публикуван абонаментен план.
5.10 При абониране на план, който включва услугата Паник бутон, Търговецът предоставя на Абоната комплект, който включва 1 брой Паник бутон, с включена сим карта, зарядно устройство, връзка за носене. Комплектът, предоставен от Търговеца на Абоната, е собственост на „Доктори БеГе“ ООД и Абонатът дължи връщането му при прекратяване или отказ от договора
VI. Начини за абониране. Сключване на договор.
6.1 Всяко лице, което желае да се възползва от услугите на „Доктори БеГе“ ООД по Денонощен медицински асистанс, може да се абонира по следните начини:
6.1.1 чрез сключване на Абонаментен договор за предоставяне на медицински асистанс:
1.      Абонатът посещава търговски обект, офис, клон или представителство на Търговеца.
2.      Абонатът се запознава подробно с условията на Договора, Общите условия, цената и основните характеристики на услугите;
3.      Страните сключват Абонаментен договор за предоставяне на медицински асистанс в обикновена писмена форма;
4.      Търговецът предоставя на Абоната в писмена форма настоящите Общи условия, неразделна част от Договора и Информация относно обработването на лични данни;
6.1.2 чрез посредник (дистрибутор, търговски представител  и други):
1.      Абонатът посещава офис на посредник – представител или и/или дистрибутор на услугата.
2.      Абонатът се запознава подробно с условията на Договора, Общите условия, цената и основните характеристики на услугите;
3.      Абонатът сключва Абонаментен договор за предоставяне на медицински асистанс в обикновена писмена форма, като посредникът е упълномощен да представлява Търговеца;
4.      Посредникът предоставя на Абоната в писмена форма настоящите Общи условия, неразделна част от Договора и Информация относно обработването на лични данни;
5.      Посредникът уведомява Търговеца за сключения Договор и му изпраща всички подписани документи;
6.1.3 чрез сключване на Договор от разстояние
1.      Настоящият раздел се урежда от настоящите Общи условия и от допълни Условия за сключване на договори за продажба на стоки/услуги от разстояние (Приложение №2), неразделна част от настоящите Общи условия и публикувани на уебсайтът www.doctori.bg.
2.      Договор от разстояние е всеки договор, сключен между Търговец и Клиент като част от организирана система за продажба от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременно физическо пристъствие на търговеца и клиента, чрез изключително използване на едно или повече от следните средства за комуникация от разстояние, а именно:
·         Интернет;
·         Електронна поща;
·         Телефон (със или без участието на човек)
·         СМС (SMS) съобщение;
·         Поръчка по пощата;
·         Всички други средства за комункация, упоменати в Допълнителните разпоредби на Закона за Защита на потребителя.
6.1.4 чрез сключване на Договор от разстояние по електронен път (интернет):
1.      Абонатът влиза в уебсайта www.doctori.bg и избира от менюто секция „АБОНАМЕНТ“;
2.      Търговецът предоставя на траен носител настоящите Общи условия, информацията по член 47 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), информация относно цените, основните характеристики на услугите, условията за сключване на Договор от разстояние и Политиката за защита на личните данни;
3.      След като абонатът подробно се е запознал с информацията по точка 2, попълва необходимите данни за сключването на Договора от разстояние необходими на Търговеца, за да изпълни поисканите услуги. Абонатът попълва задължително следните полета: три имена, единен граждански номер, основен телефонен номер (служещ и за идентификация на абоната и Придружителите му), електронна поща (имейл адрес), три имена и възраст на Придружителите си.
4.      Абонатът декларира, че е запознат и приема Общите условия и Политиката за зашита на лични данни на „Доктори БеГе“ ООД чрез отбелязване на полетата „Запознат съм с Общите условия“ и „Запознат съм с Политиката за защита на личните данни“;
5.      Абонатът приема предложената му оферта за сключване на Абонаментен договор за денонощен медицински асистанс, като кликва върху бутон „Абонирам се“ (до който е изписаната общата месечна дължима абонаментна такса или друга недвусмилена формулировка, от която става ясно че извършването на поръчка води до задължение за месечно плащане от страна на Абоната, както и срока на договора).
6.      С натискането на бутона „Абонирам“, Абонатът изразява изричното си съгласие за абониране и сключване на Договора от разстояние по електронен път. Изявлението на потребителя представлява изявление по електронен път, по смисъла на Закона за електронната търговия.
7.      Търговецът е длъжен да потвърди на Абоната чрез електронни средства, че е получил неговото електронно изявление за сключването на Договора от разстояние. Търговецът без ненужно забавяне изпраща потвърждение по електронната поща или чрез смс на мобилния телефон на Абоната, че успешно е абониран за услугите по Денонощен медицински асистанс.
8.      Договорът се смята за сключен към момента на получаване на потвърждението в електронната поща или от получаването на потвърждението чрез смс на мобилния телефон на Абоната. Договорът се смята за валидно сключен договор от разстояние по електронен път, по смисъла на член 45 от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, като носи всички права и задължения на страните по едно облигационно правоотношение.
6.1.5 Чрез сключване на Договор от разстояние по телефон;
1.      Абонатът се обажда в кол центъра на Търговеца на денонощната телефонна линия *9911 или представител на Търговеца се свързва с абоната по телефона.
2.      Представител на Търговеца разяснява на Абоната основните характеристики на услугите, видовете абонаметни планове, абонаметни такси, начините за плащане, информацията по член 47 от Закона за защита на потребителите, както и условията за сключване на договор от разстояние, съгласно Условията за сключване на договори за продажба на стоки/услуги от разстояние (Приложение №2).
3.      Представителят на Търговеца прави предложение за сключване на Договор от разстояние по телефона;
4.      При потвърждение, че лицето желае да сключи договор, Търговецът изпраща пощенска пратка чрез куриер с обратна разписка, която съдържа 2 броя от нужния комплект документи за сключване на Абонаментен договор за Денонощен медицински асистанс. Абонатът потвърждава съгласието си за сключване на договора като подписва Договора и приложените документи и предава 1 брой подписан комплект на Куриера.
5.      Търговецът, след получаване на подписания комплект с документи, изпраща потвърждение на Абоната за успешно абониране чрез електронната поща или чрез СМС на мобилния телефон.
6.1.6 чрез молба до Работодателя за включване и абониране в Програма Денонощен медицински асистанс*
*(Условията на абониране по настоящата точка важат само и единствено за лице, Служител на Работодател, който има валидно сключен Договор за предоставяне на услуги с „Доктори БеГе“ ООД. Условията по абониране по настоящтата точка са подробно уредени в отделен Договор за предоставяне на услуги).
1.      Служителят попълва и подава Молба за участие в Програмата Денонощен медицински асистанс, като я адресира до Работодателя си. Работодателят е страна по сключен Договор за предоставяне на услуги с „Доктори БеГе“ ООД.
2.      В Молбата за участие и абониране, Служителят посочва своите имена, възраст, работно място, основен телефон и електронна поща (имейл адрес), съответно имена и възраст на неговите Придружители. В молбата Служителят посочва и кой от предлаганите абонаментни планове желае да ползва.
3.      На основание постъпилата молба, Работодателят включва Служителя и неговите Придружители в Програма Денонощен медицински асистанс. Работодателят изпраща съответната информация до Търговеца.
4.      Търговецът изпраща потвърждение по електронната поща или телефонния номер на Служителя, че успешно е регистиран в Програмата Денонощен медицински асистанс.
VII. Отказ от договора от разстояние. Прекратяване на договора.
Отказ от договора от разстояние.
7.1 Абонатът има право да се откаже от договора от разстояние, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на потвърждението, получено по едно от средствата за комуникация от разстояние (електронната поща, телефон, СМС), че успешно е абониран за услугите по Денонощен медицински асистанс.
7.2 За да упражни правото си на отказ, Абонатът информира Търговецът, в срока по предишната алинея и изпраща стандартен формуляр за отказ, достъпен на уебсайта www.doctori.bg, или друго недвусмислено заявление, от което става ясно, че Абонатът желае да се откаже от Договора.
7.3 Абонатът изпраща изявявлението си до електронната поща (имейл адреса) на Търговеца  – office@doctori.bg или писмено до адреса за управление на Търговеца, находящ се в град София 1463, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий” № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4.
7.4 Когато Абонатът упражни правото си на отказ, той дължи на Търговеца, пропорционална сума от месечната абонаментна такса, за предоставените му услуги, от момента на влизане в сила на Договора до момента, в който е уведомил писмено Търговеца за отказа си.
Прекратяване на Договора. Изменение на договора.
8.1 Безсрочен договор, независимо от начина на сключването му, се прекратява по един от следните начини:
1.      Чрез 1-месечно предизвестие за всяка от страните, изпратено по електронен път до електронната поща (имейл адреса) на страната и/или изпратено писмено до адреса на Абоната съответно до адреса на управление за Търговеца;
2.      По взаимно съгласие на страните, изразено спрямо начина на сключване на договора;
3.      Търговецът има право да прекрати едностранно договора, ако Абонатът не заплати две последователни абонаментни месечни такси, за което уведомява Абоната;
8.2 Срочен договор, независимо от начина на сключването му, се прекратява по един от следните начини:
1.      Чрез 3-месечно предизвестие за всяка от страните, изпратено по електронен път до електронната поща (имейл адреса) на страната и/или изпратено писмено до адреса на Абоната, съответно до адреса на управление за Търговеца;
2.      По взаимно съгласие на страните, изразено спрямо начина на сключване на договора;
3.      Търговецът има право да прекрати едностранно договора, ако Абонатът не заплати две последователни абонаментни месечни такси, за което уведомява Абоната;
4.      При изтичане на срока на договора, с предварително уведомяване, че страната не желае да продължава действието на договора. В противен случай, договорът се се счита за безсрочен и страната има право да го прекрати с 1-месечно предизвестие.
8.3 Договорът може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, представляващо неразделна част от Договора
VIII. Възнаграждение. Методи на плащане.
9.1 Търговецът определя и посочва Месечните абонаментни такси за различните видове Абонаментни планове в допълнително Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия, в интернет страницата си www.doctori.bg, както и в индивидуалния Абонаментен договор за денонощен медицински асистанс.
9.2 Месечната абонамента такса се предплаща от абонатите, съобразно избрания Абонаментен план. Първата месечна абонаментна такса се дължи при сключването на договора. Абонатът има право да предплати абонаментните си такси като избере плащане на няколко месечни вноски или да плати едногодишна абонаментна такса.
9.3 При абониране след 1-во число на месеца, Абонатът дължи пропорциално месечната абонаментна такса за използвания период.
9.4 Месечното възнаграждение става дължимо на 1-во число на месеца, за който ще бъдат представени услугите.  Търговецът издава фактура и надлежно я изпраща по електронната поща на Абоната, в срок до 5-то число на месеца.
9.5 Абонатът заплаща дължимата абонаментна такса в 14-дневен срок от получаването на фактурата от Търговеца.
Методи на плащане.
10.1 Абонатът заплаща дължимата месечна абонаментна такса чрез един от следните начини:
1.      Чрез банков превод по банковата сметка на Търговеца, а именно:
Титуляр на сметката: „Доктори БеГе“ ООД;
IBAN: BG53STSA93000025424097;
При банка: „Банка ДСК“ ЕАД;
2.      Чрез банкова карта (кредитна или дебитна карта) през виртуален ПОС терминал, имплементиран на уебсайта www.doctori.bg. Търговецът приема плащания с банкови карти, носещи логото на Visa или на Mastercard. Търговецът си запазва правото да приема и други банкови карти.
3.      През всеки един клон (каса) на Изипей АД (EasyPay) в цялата страна, без да е необходима предварителна регистрация в системата на Изипей. При поръчка на уебсайтa www.doctori.bg, системата генерира специален код, който се използва от Абоната за идентификация на поръчката.
4.      Чрез системата на Epay.bg – Плащането се извършва след предварителна регистрацията в системата на Epay.bg
5.      Чрез превод до PayPal акаунта на Търговеца.
6.      Чрез директно мобилно плащане – услуга, предоставяща заплащане чрез удържане или натрупване на сума върху Вашата сметка за мобилни услуги. Услугата се предлага за всички български мобилни оператори (А1, Теленор, Виваком). За целта Абонатът въвежда мобилния си номер, на който следва да получи и въведе ПИН код за потвърждение. След успешното му въвеждане, Абонатът получава потвърждение от Търговеца, че абонаментната му такса за услугите на „Доктори БеГе“ ООД ще бъде включена в дължимата му фактура към мобилния му оператор.
IX. Права и задължения на страните.
11.1 Абонатът има следните права:
1.      Да получи точно, качествено и добросъвестно изпълнение на възложената услуга, съобразно личните му потребности, изисквания и в съответствие с абонаметния му план;
2.      Да получи, обслужване, съдействие, разяснение и указания от Търговеца, във връзка с предоставените му услуги и изпълнение на Абонаментния договор за денонощен медицински асистанс;
3.      Да получава денонощно обслужване от Кол центъра на Търговеца чрез телефонен номер *9911
4.      Сам да избере в кое лечебно заведение за извънболнична и/или болнична помощ желае да бъде обслужен, в съответствие с предлаганите лечебни заведения от страна на Търговеца;
5.      Да получи Карта, съдържаща уникалния идентификационен код на Абоната;
6.      Да получи Паник бутон в комплект с оборудването към него. *Важи само при абониране на Семеен месечен абонамент „Денонощно покритие с паник бутон“ или план № 3.
7.      Придружителите на Абоната имат правото да се ползват от правата по 1-4 на настоящия член.
11.2 Абонатът се задължава за следното:
1.      Да предостави на Търговеца необходимата информация, нужна на Търговеца за да предостави точно и качествено изпълнение на услугите;
2.      Да предостави на Търговеца точна информация за контакт, включително имена, възраст, телефонен номер, имейл адрес, имена и възраст на Придружителите си;
3.      Да уведомява своевременно Търговеца за всяка промяна относно предоставените данни, както и в случаите, в които се откаже от получаване на услугата;
4.      Да не уронва доброто име на Търговеца, като разпространява за него невярна, подвеждаща, оскърбителна, оклеветяваща, вулгарна или неточна информация;
5.      Да заплати дължимата месечна абонаментна такса, в съответствие с избрания си абонаментен план;
11.3 Търговецът има следните права:
1.      Да получи дължимото месечно възнаграждение за предоставените услуги на Абоната;
2.      Да изисква и получи от Абоната информация, сведения и документи, нужни за изпълнението на Договора;
3.      Да откаже да предостави поисканата услуга, в случай на обективна невъзможност, на форсмажорно обстоятелство или друга причина, водеща до невъзможност на изпълнението;
4.      Да откаже да предостави поисканата услуга, ако лицето не е Абонат и/или не може да се идентифицира като Придружител на абоната;
5.      Да откаже да предостави поисканата услуга, ако Абоната не е заплатил изискуемата месечна абонаментна такса;
11.4 Търговецът се задължава за следното:
1.      След предоставяне на пълна и точна информация от Абоната, да предостави точно, качествено и добросъвестно изпълнение на медицински асистанс и всички услуги, част от избрания абонаментен план, в съответствие с настоящите Общи условия и Абонаментния договор за денонощен медицински асистанс;
2.      Да предостави услугите на всеки надлежно абониран и заплатил абонаментната си такса Абонат, респективно на неговите Придружители;
3.      Да не разпространява получената от абоната информация, (извън случаите на предоставяне на услугата), които са му станали известни при или по повод обслужване на Абоната;
4.      Да опазва и да се грижи за сигурността на получената информация от Абоната;
5.      Да поддържа денонощен Кол център и денонощна връзка с негов представител;
6.      Да предостави Карта на Абоната, съдържаща уникален идентификационен код на Абоната;
7.      Да предостави Паник бутон в комплект с оборудването към него, при избран Семеен месечен абонамент „Денонощно покритие с паник бутон“ или план № 3.
8.      Да предоставя съдействие, разяснения и указания на Абоната и неговите Придружители, във връзка с предоставяните услуги;
9.      Да поддържа досие на Абоната с история на ползваните от Търговеца услуги;
X. Обезщетения и неустойки.
 
12.1 При забава в изпълнение на задължението на Абоната за заплащане на абонаментната такса, съобразно уговорения начин на плащане, същият дължи на Дружеството неустойка в размер на 1 %  (един процент) от сумата на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от общата дължима сума.
12.2 В случай че абонатът не изпълни задължението си за заплащане на абонаментната такса, в рамките на два месеца от датата на падежа, Дружеството има правото да прекрати взаимоотношенията си с абоната и да му бъда заплатена неустойка в размер дължимата се абонаментна такса, ведно с лихва за забава.
XI. Лични данни.
13.1 За да предостави изпълнение на услугите по Денонощен медицински асистанс, съответно изпълнение на Договора, Търговецът събира и обработва лични данни, отнасящи се до Абонатите, респективно до техните Придружители.
13.2 Дружество „Доктори БеГе“ ООД е администратор на лични данни, който декларира и се задължава, че ще обработва и съхранява личните данни, в съответствие с принципите на законосъобразност, на ограничено обработване, на прецизност, на сигурност, в съответсвие с Политиката си за защита на лични данни и в съответствие с българската и европейска нормативна уредба.
13.3 Търговецът ще обработва лични данни като име, презиме, фамилия, единен граждански номер, възраст, телефонен номер, имейл адрес, както и имена и възраст на Придружителите. Търговецът може да обработва и Специална категория лични данни като данни за здравословното състояние на Ползвателите. Търговецът има нужда от тази информация само и единствено доколкото тази информация е нужна да се предоставят услугите на Денонощен медицински асистанс, а именно да реферира пациенти към болнични заведения, да им запазва часове за консултация със специалисти, да определя от какъв специалист се нуждаят и за осъществяване на връзка с кол центъра.
13.4 Търговецът декларира и се задължава да обработва личните данни винаги на законосъобразно основание и при спазване на всички необходими законови мерки за защита на личните данни. Търговецът ще обработва личните данни на едно от следните основания:
·         Изпълнение на договор – обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна или представител на страната;
·         Изрично писмено съгласие – физическото лице чрез писмена декларация изразява изричното си съгласие да му бъдат обработвани личните данни, както за какви цели и за какъв срок.
13.5 При включване и абониране Абонатът, респективно и неговите Придружители, дават своето изрично писмено съгласие на Търговеца да обработва и съхранява личните им данни за определен срок. В случай на обработка на Специална категория лични данни, Абонатът, респ. Придружителите дават своето изрично съгласие и за това. В случай на обработка на лични данни на дете (до 16 годишна възраст), родителят на детето, предоставя изрично писмено съгласие.
13.6 Търговецът обработва личните данни, при спазването на следните принципи:
·                      Принцип на законосъобразно обработване – личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
·                      Принцип на ограниченото събиране – събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото;
·                      Принцип на ограниченото използване, разкриване и съхранение – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни се съхраняват  толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;
·                      Принцип на прецизност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;
·                      Принцип на сигурността и опазването – личните данни трябва да са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на чувствителността на информацията;
13.7 Ползвателите на услугите по Денонощен медицински асистанс могат да се възползват и упражнят всички свои законови права, съгласно българския Закон за защита на личните данни и Общия Регламент относно защитата на данните (Регламент ЕС 2016/679) като изпращат исканията си до посочения имейл за контакт или до адреса на управление на Търговеца.
13.8 За предоставяне на услугите по Денонощен медицински асистанс и за изпълнение на Договора, Търговецът може да предоставя събраните лични данни на специални лица т.нар. Обработващи личните данни. Такива лица може да са външни консултанти, външни изпълнители и подизпълнители по сключени договори с Търговеца, които да предоставят определен тип услуги. Обработването се основава и се урежда на сключен договор между Търговеца и Обработващия и само при предоставяне на достатъчно гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, нужни за сигурността и защитата на личните данни.
13.9 За всички други неуредени въпроси, страните прилагат съответната Политика за защита на личните данни на Търговеца. Политиката за защита на лични данни е публикувана на уебстраницата на Търговеца – www.doctori.bg.
XII. Права на интелектуална собственост.
14.1 Уебсайтът www.doctori.bg е изключителна интелектуална собственост на търговско дружество „Доктори БеГе“ ООД, регистрирано под единен идентификационен код 205207446. Цялото съдържание на уебсайта (напр. програми, информация, данни, марки, логота, снимки, графики, рисунки, схеми и всякакви други отличителни черти като цяло на всички цифрови файлове) и услугите на уебсайта се определят като интелектуална собственост на Дружеството, като са защитени от българските, общностните и международните закони за авторски права, интелектуална и индустриална собственост.
14.2 Нито една част от горепосоченото съдържание на уебсайта не могат на бъдат продавани, копирани, възпроизвеждани, променяни, предавани, повторно публикувани и/или разпространявани по какъвто и да е начин или чрез каквото и да е средство, изцяло или от части, освен ако Търговецът не се е договорил писмено за това. Нищо в сключените Общи условия между Търговецът и Абоната няма да се счита като разрешение последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието на уебсайта.
14.3 Ползваните в Уебсайта имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Всяко ползване на същите имена на продукти или компании е забранено, без предварителното писмено съгласие на Търговеца или на третата страна собственик.
XIII. Ограничаване на отговорността.
15.1 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до този сайт, както и за пропуснати ползи във връзка с достъпа или невъзможността за достъп.
15.2 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност за настъпили вреди и/или дълготрайни увреждания, вследствие на и/или по време на транспортирането на абонати на Дружеството до и от лечебните заведения за болнична и/или извънболнична медицинска помощ.
15.3 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност за услугите и/или методиките на лечение в избраните от Абоната лечебни заведения за болнична и/или извънболнична медицинска помощ.
15.4 След записване на час за преглед, „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност за форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства налагащи забавяне в посочения от лечебното заведение час за преглед и/или хоспитализация или отмяната на същия.
15.5 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност относно допълнителни заплащания за услуги, консумативи, медикаменти и/или такси, посочени от лечебните заведения.
15.6 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност за лечението, приложено в лечебните заведения и изходът от приложеното от лекарите лечение на територията на лечебното заведение.
15.7 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност за временни и/или дълготрайни вреди и/или смърт, настъпили по време и/или преди и/или след услуга, предоставена от външен подизпълнител на Дружеството.
15.8 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност, в случай, че избраното от абоната лечебно заведение и/или лекар (специалист), откажат да предоставят поисканата услуга, независимо от причините за отказа.
15.9 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност, в случаите когато лечебните заведения и/или медицински специалисти, към които абонатът е насочен, са предоставили неточна или неактуална информация на Дружеството относно предоставяните услуги, графици, часове за лечение, налични специалисти и др, както и когато е невъзможно предоставянето на поисканата услуга.
15.10 „Доктори БеГе“ ООД не носи отговорност, ако абонатът не е предоставил пълна, ясна и точна информация за оплакванията си, в това число и в случаите, когато се е стигнало до неблагоприятни последици за абоната и/или му е предоставен неадекватен на нуждите му медицински асистанс, в  това число и всички описани в Общите условия услуги.
XIV. Заключително разпоредби.
16.1 За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
16.2 Страните ще отправят известия помежду си на адресите, посочени в титулната част на сключените Договори или на посочените телефони за контакт, в зависимост от начина на осъществяване на абонамента. Във връзка с използването на услугите от Ваша страна, „Доктори БеГе“ ООД има правото да Ви изпраща служебни или администраторски съобщения и друга информация.
16.3 Съгласявайки се с общите условия на Дружеството, абонатът се съгласява да получава информация и/или уведомления от „Доктори БеГе“ ООД
16.4 Ако някоя клауза от Договор или Общите условия бъде счетена за недействителна, незаконна или бъде обезсилена, поради каквато и да е причина, валидността, законността и силата на останалите клаузи няма да бъдат засегнати от това
16.5 „Доктори БеГе“ ЕООД има правото да преустанови или спре предоставянето на услуги на абонат, който не спазва Общите условия или правилата на Дружеството, след като извърши проверка на предполагаемата злоупотреба
16.6 В случай, че абонат не спазва Общите условия на Дружеството, „Доктори БеГе“ ЕООД си запазва правото да предприеме конкретни действия срещу абоната, без значение в какъв срок ще бъдат реализирани същите
16.7 В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да  постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.
16.8 Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейския съюз. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).
С уважение,
екипът на „Доктори БеГе“ ООД!